Privacy Policy Antilope De Bie

Antilope De Bie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Antilope De Bie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Antilope De Bie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Antilope De Bie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Commerciële/samenwerkingsdoeleinden;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Uitvoering geven aan een opdracht;
 • Administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht/samenwerking.

Voor de deze doelstellingen kan Antilope De Bie de volgende persoonsgegevens van u vragen/bewaren/gebruiken:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Firmanaam;
 • Firma-adres
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) Gsm nummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Taal;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Antilope De Bie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en zolang een verderzetting/herhaling of opnieuw activeren van de samenwerking tot de mogelijkheden behoort;
 • Daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees worden door Antilope De Bie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen/berichten/aanbiedingen/….

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De inschrijving op nieuwsbrief (opt-in);

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Antilope De Bie de volgende persoonsgegevens van u vragen

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Firmanaam;
 • Firma-adres
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) Gsm nummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Taal;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Antilope De Bie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is en geen opt-out heeft gedaan.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect/stakeholder/lobbycontact en/of mogelijk geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of mogelijk geïnteresseerde worden door Antilope De Bie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten met het oog op het opstarten van een mogelijke samenwerking.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling via sociale media, …;
 • Mondelinge vraag, mail, telefonisch contact met vraag om informatie en/of offerte en/of informatie.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Antilope De Bie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Firmanaam;
 • Firma-adres
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) Gsm nummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Taal;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Antilope De Bie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men binnen Antilope De Bie gezien wordt als een prospect, stakeholder/lobbycontact en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Antilope De Bie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Antilope De Bie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Fiscale gegevens nodig voor een correcte loonberekening;
 • Kopie ID;
 • Rijksregisternummer;
 • Tijdsregistratie;
 • Afwezigheidsbewijzen;
 • Ingevulde formulieren of andere briefwisseling;
 • Gegevens nodig voor verzekering en maaltijdcheques;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Antilope De Bie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en maximum 3 jaar na de beëindiging van de samenwerking;
 • Daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van jouw computer of mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer je een website bezoekt. De cookie wordt op jouw apparaat geplaatst door de website zelf (“first party cookies“) of door partners van de website (“third party cookies“). De cookie herkent jouw apparaat aan de hand van een uniek identificatienummer wanneer je terugkeert naar de website en verzamelt informatie over jouw surfgedrag.

Er bestaan verschillende types cookies. We onderscheiden volgende cookies naargelang hun doeleinden: er zijn essentiële of strikt noodzakelijke cookies en niet-essentiële cookies (functionele, analytische en targeting cookies). Onze website gebruikt volgende cookies:

Google Analytics

Cookie “_ga”

 • Doel: gebruikers onderscheiden
 • Type: analyse / performance
 • Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie “_gat”

 • Doel: aantal verzoeken bijhouden en beheren
 • Type: analyse / performance
 • Bewaartermijn: 1 dag

Cookie “_gid”

 • Doel: registreerd een uniek ID
 • Type: analyse / performance
 • Bewaartermijn: 1 dag

Cookie “_gali”

 • Doel: bijhouden van statistieken (bezochte pagina’s)
 • Type: analyse / performance
 • Bewaartermijn: 30 seconden

Cookie “_utma”

 • Doel: onderscheiden en bijhouden gebruikers en sessies
 • Type: analyse / performance
 • Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie “_utmb”

 • Doel: onderscheiden en bijhouden sessies en bezoeken
 • Type: analyse / performance
 • Bewaartermijn: 30 minuten

Cookie “_utmz”

 • Doel: bijhouden van verkeersbronnen of verwijzende campagnes
 • Type: analyse / performance
 • Bewaartermijn: 6 maanden

Cookie “_utmv”

 • Doel: bijhouden van aangepaste variabele data op het niveau van de bezoeker
 • Type: analyse / performance
 • Bewaartermijn: 2 jaar

Google Ads

Cookie “IDE”

 • Doel: bijhouden van informatie over de gebruiker om de online ervaring te verbeteren
 • Type: analyse / performance
 • Bewaartermijn: 1 jaar

YouTube

Cookie “YSC”

 • Doel: embedden van video’s
 • Type: analyse / performance
 • Bewaartermijn: 1 sessie

Cookie “VISITOR_INFO1_LIVE”

 • Doel: meet de bandbreedte
 • Type: analyse / performance
 • Bewaartermijn: 8 maanden

Cookie “IDE”

 • Doel: bijhouden van informatie over de gebruiker om de online ervaring te verbeteren
 • Type: analyse / performance
 • Bewaartermijn: 1 jaar

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet- en communicatieomgeving van Antilope De Bie;
 • Het verzorgen van ons gecentraliseerd ERP-pakket;
 • Het verzorgen van de financiële en loonadministratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Antilope De Bie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Antilope De Bie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

ANTILOPE DE BIE nv

Bart De Bie

CEO- gedelegeerd bestuurder

Vaste vertegenwoordiger voor De Bie Bart bvba

Nijverheidsstraat 6 2570 Duffel
+ 32 3 491 04 04